Advertisement

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

  • Sabine Geurts
  • Peter Smulders

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn binnen de A&G-psychologie belangrijke thema's. Onder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verstaan we hier een respectievelijk tijdelijke en blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte of gebreken. In Nederland had tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot voor kort betrekking op de eerste periode van een jaar, tegenwoordig is dat twee jaar. Na deze periode treden de regelingen voor langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid in werking.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Allegro, J.T., & Veerman, T.J. (1998). Sickness absence. In P.J.D. Drenth, H. Thierry & C.J. de Wolff (Eds.), Handbook of work and organizational psychology, Vol. 2 (2e dr.) (pp. 121–144). East Sussex: Psychology Press.Google Scholar
  2. Houtman, I., Otten, F., & Venema, A. (2001). Kerncijfers arbeid, gezondheid en sociale zekerheid. In P.G.W. Smulders, I.L.D. Houtman & J. Klein Hesselink (red.), Trends in arbeid 2002 (pp. 69–101). Alphen aan den Rijn: Kluwer.Google Scholar
  3. Johns, G. (1997). Contemporary research on absence from work: correlates, causes and consequences. In C.L. Cooper & I. Robertson (Eds.), International review of industrial and organizational psychology, Vol. 12 (pp. 115–174). West Sussex: Wiley.Google Scholar
  4. Kivimäki, M., Vathera, J., Thomson, L., Griffiths, A., Cox, T., & Pentti, J. (1997). Psychosocial factors predicting employee sickness absence during economic decline. Journal of Applied Psychology, 82, 858–872.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Sabine Geurts
  • Peter Smulders

There are no affiliations available

Personalised recommendations