Advertisement

Psychosociale werkstressmodellen

 • Jan de Jonge
 • Pascale Le Blanc
 • Wilmar Schaufeli

Werknemers in geïndustrialiseerde landen kregen de afgelopen jaren in toenemende mate te makenmet veranderingen in en rondomde arbeid. Zo is er sprake van een intensivering van de arbeid, zich uitend in een hoge werkdruk. En van een verschuiving van fysieke belasting naar mentale en emotionele belasting, onder andere ten gevolge van een toename van het aantal werknemers dat in de dienstensector werkzaam is. Voorts is er een bijna continu proces van organisatieverandering gaande en worden er voortdurend nieuwe productie- en managementconcepten ingevoerd. Ten slotte wordt het psychologisch contract – dat wil zeggen, de verwachting die werknemers koesteren over een billijke verhouding tussen hun inspanningen ten behoeve van de organisatie en de materiële en immateriële beloning die daartegenover staat – in toenemende mate aangetast.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Cooper, C.L. (Ed.) (1998). Theories of organizational stress. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 2. Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W.B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499–512.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Jonge, J. de, & Dormann, C. (2003). The DISC Model: demand-induced strain compensation mechanisms in job stress. In M.F. Dollard, H.R. Winefield & A.H. Winefield (Eds.), Occupational stress in the service professions (pp. 43–74). Londen: Taylor & Francis.Google Scholar
 4. Karasek, R.A., & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity and the reconstruction of working life. New York: Basic Books.Google Scholar
 5. Warr, P.B. (1987). Work, unemployment and mental health. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Jan de Jonge
 • Pascale Le Blanc
 • Wilmar Schaufeli

There are no affiliations available

Personalised recommendations