Advertisement

Technologie, gezondheid en welbevinden

  • Fred Zijlstra

Technologische ontwikkelingen spelen van oudsher een belangrijke rol bij de vormgeving van arbeid en organisatie. Technologie is een abstract begrip dat verwijst naar de grote verscheidenheid aan hulpmiddelen en technieken die mensen gebruiken bij hun activiteiten. Hieronder vallen vanzelfsprekend ook computers. Computers hebben velerlei voordelen doordat ze het mogelijk maken dat informatie efficiënter kan worden beheerd, complexe systemen en processen beter kunnen worden gecontroleerd en bestuurd, en ze elektronische communicatie en kantoorautomatisering mogelijk maken. Daarnaast leveren computers ook nieuwe methoden voor organisatie van werk en mogelijkheden tot samenwerken, waarbij afstand en tijdsverschil geen belemmerende factoren meer zijn, zoals bij virtuele groepen en callcenters.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Eason, K. (2002). People and computers: emerging work practice in the information age. In P. Warr (Ed.), Psychology at work (5e dr., pp. 77–99). Harmonsworth: Penguin.Google Scholar
  2. Huuhtanen, P., & Leino, T. (1992). The impact of new technology by occupation and age on work in financial firms: a 2-year follow up. International Journal of Human-Computer Interaction, 4, 123–142.Google Scholar
  3. Lindström, K. (1991). Well-being and computer mediated work of various occupational groups in banking and insurance. International Journal of Human-Computer Interaction, 3, 339–361.CrossRefGoogle Scholar
  4. Parker, S. (2002). Designing jobs to enhance well-being and performance. In P. Warr (Ed.), Psychology at work (5e dr., pp. 276–299). Harmonsworth: Penguin.Google Scholar
  5. Parker S., & Wall, T. (1998). Job and work design. Organizing work to promote well-being and effectiveness. Thousand Oaks, CA: Sage.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Fred Zijlstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations