Advertisement

Interventieonderzoek in organisaties

 • Herman Steensma
 • Pascale Le Blanc
 • Denise de Ridder

De afgelopen decennia is er een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek verricht naar determinanten van gezondheid en welbevinden op het werk. Pas recentelijk wordt door onderzoekers en ‘praktijkmensen’ getracht de inzichten uit dit type onderzoek te vertalen in werkgerelateerde preventie- en interventieprogramma's. Er zijn allerlei typen interventies mogelijk om de gezondheid en het welbevinden van mensen in organisaties te verbeteren of ten minste op een gezond peil te houden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Bennebroek Gravenhorst, K. (2002). Sterke staaltjes van samenwerking. Survey-feedback voor het aanpakken van belemmeringen bij organisatieverandering. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 2. Cook, T.D., & Campbell, D.T. (1976). The design and conduct of quasi-experiments and true experiments in field-settings. In M.D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 223–326). Chicago, IL: Rand McNally.Google Scholar
 3. Drenth, P.J.D. (1997). Onderzoek in de arbeids- en organisatiepsychologie: principes en methoden. In P.J.D. Drenth, Hk. Thierry & Ch.J. de Wolff (red.), Nieuw handboek arbeids- en organisatiepsychologie, studenteneditie, I (pp. 19–78). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 4. Elden, M., & Chisholm, R.F. (Eds.) (1993). Special issue on action research. Human Relations, 46. Google Scholar
 5. Miles, M.H., & Huberman, A.M. (1984). Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. Beverly Hills, CA: Sage.Google Scholar
 6. Rossi, P.H., & Freeman, H.E. (1989). Evaluation: a systematic approach. Londen: Sage.Google Scholar
 7. Yin, R.K. (1989). Case study research. Beverly Hills, CA: Sage.Google Scholar
 8. Zwaan, A.H. van der (1992). Organisatieonderzoek. Leerboek voor de praktijk: het ontwerp van onderzoek in organisaties. Assen: Van Gorcum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Herman Steensma
 • Pascale Le Blanc
 • Denise de Ridder

There are no affiliations available

Personalised recommendations