Advertisement

Instructies

  • Liesbeth Bosma
  • Thea Heijenbrok-van Herpen
  • Djoek Vogel

In deze paragraaf worden verschillende methoden weergegeven. Welke methode toegepast dient te worden is afhankelijk van de geneesmiddelvorm:

Maagsapresistente granules kunnen niet gebruikt worden voor toediening via de maagsonde, tenzij in de enteralialijst expliciet wordt aangegeven dat dit wel kan. Wanneer er om praktische redenen geen uitwijkmogelijkheden zijn, kan toediening via een duodenumsonde worden overwogen. Hierbij kunnen de granules worden opgelost en toegediend als suspensie. Voor suspendering ten behoeve van toediening via een duodenumsonde is een andere suspensie-vloeistof noodzakelijk dan voor toediening via een maagsonde. Vraag de (ziekenhuis-) apotheker wat de meest stabiele oplossing is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Liesbeth Bosma
  • Thea Heijenbrok-van Herpen
  • Djoek Vogel

There are no affiliations available

Personalised recommendations