Advertisement

Inleiding

  • Liesbeth Bosma
  • Thea Heijenbrok-van Herpen
  • Djoek Vogel

Terwijl meer dan 60% van de in Nederland beschikbare geneesmiddelen oraal gegeven wordt, krijgt de vraag hoe deze geneesmiddelen op een juiste wijze toegediend moeten worden meestal weinig aandacht. Een goed inzicht in factoren die de opname van orale geneesmiddelen en daarmee het uiteindelijke effect kunnen beïnvloeden, is hierbij van belang.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Liesbeth Bosma
  • Thea Heijenbrok-van Herpen
  • Djoek Vogel

There are no affiliations available

Personalised recommendations