Advertisement

Testtheorie pp 38-75 | Cite as

Definitie, kenmerken en toepassingen van de test

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

In dit hoofdstuk wordt de definitie gegeven van de psychologische test. Door de test tegenover de voorwetenschappelijke oordeelsvorming te plaatsen, kunnen enkele kenmerken van een goede test worden geformuleerd. Ook wordt de relatie tussen testen en meten behandeld, komen de belangrijkste meetniveaus aan de orde en worden opvattingen over het meten van psychologische eigenschappen behandeld. Dit resulteert in een stellingname over meten in de psychologie en, hieruit voortvloeiend, eisen aan de constructie van tests. Dit hoofdstuk wordt besloten met een kort overzicht van de toepassingsmogelijkheden van de test.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations