Advertisement

Testtheorie pp 15-37 | Cite as

Historische ontwikkeling van het testen

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

De testdiagnostiek is als wetenschappelijke discipline in de twintigste eeuw tot bloei gekomen. Dit betekent niet dat vóór 1900 geen onderzoek werd gedaan dat verwantschap vertoonde met het hedendaagse testonderzoek, noch dat van dit soort procedures geen gebruik werd gemaakt. Zelfs in de oudheid zijn voorbeelden te vinden van vormen van testonderzoek. Reeds vóór 2000 v. Chr. liet een Chinese keizer zijn dienaren eens per drie jaar onderzoeken met een soort van vorderingentoets, op basis waarvan zij werden gepromoveerd of ontslagen. Ook werd in China vóór het jaar 1000 v. Chr. geselecteerd op ‘testscores’ in boogschieten, muziek, paardrijden, schrijven, rekenen en sociale etiquette (zie Du Bois, 1970).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations