Advertisement

Opneming en behandeling van psychiatrische patiënten en onbekwamen

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

De Wet BOPZ biedt de mogelijkheid om patiënten met een stoornis van de geestvermogens (een psychiatrische stoornis of een verstandelijke handicap) onder bepaalde omstandigheden gedwongen op te nemen en geeft tevens een regeling om bij deze patiënten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dwangbehandeling toe te passen. Zowel dwangopneming als dwangbehandeling maken inbreuk op grondrechten die aan iedere zich in Nederland bevindende persoon toekomen. Zo is het verboden iemand zijn vrijheid te ontnemen en heeft eenieder recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam (art. 15 en art. 11 Gw). Deze grondrechten zijn echter niet absoluut. Beperking ervan is mogelijk, mits wettelijk geregeld. De Wet BOPZ voorziet in die wettelijke regeling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Arends LAP, Frederiks BJM. Hersenschimmen? Een beschouwing over de noodzaak van nieuwe wetgeving naar aanleiding van de tweede Wet BOPZ-evaluatie interne rechtspositie van psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten. TvGR 2003;27:80–92.Google Scholar
 2. Blankman K. Rechtsbescherming bij vrijheidsbeneming in de sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2003. p. 56–105.Google Scholar
 3. Keurentjes RBM. De Wet BOPZ. De betekenis voor de beoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg. 5e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2003.Google Scholar
 4. Leenen HJJ. Handboek Gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. 4e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000. p. 280–301.Google Scholar
 5. Legemaate J. De verhouding tussen de WGBO en de Wet BOPZ. TvGR 2004;28:492–504.Google Scholar
 6. Vlaardingerbroek P. Commentaar op de Wet BOPZ. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004. p. 249–377.Google Scholar
 7. Widdershoven TP. De Wet BOPZ en de psychiatrie. Kanttekeningen bij een regeling. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2003. p. 1–55.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations