Advertisement

Relatie arts-patiënt

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

De reflectie op de aard van de relatie arts-patiënt en de daarmee samenhangende verplichtingen is eeuwenlang een aangelegenheid geweest die in hoofdzaak artsen bezighield. Een vroeg voorbeeld hiervan is de Eed van Hippocrates, waarvan – anders dan de naam doet vermoeden – de auteur onbekend is, maar waarvan het tevens aannemelijk is dat hij is ontstaan in de tijd dat Hippocrates leefde (omstreeks 400 voor Christus) en zeer wel kan zijn verbonden met de gedachtewereld en de beroepsopvatting van de medische traditie die met zijn persoon in verband worden gebracht. De relatie arts-patiënt is in de gedachtegang van de Eed een afgeleide van de verplichtingen van de arts. De patiënt figureert hier nog niet als een zelfstandige drager van rechten jegens de arts, maar is veeleer het object van de professionele verplichtingen die de arts op zich heeft genomen bij zijn toetreding tot de medische beroepsgroep.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Berg JH van den. Medische macht en medische ethiek. Nijkerk:Callenbach; 1969.Google Scholar
 2. Duijst-Heesters WLJM. Boeven in het ziekenhuis. Een juridische beschouwing over de verhouding tussen het medisch beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2005.Google Scholar
 3. Engberts DP. Met permissie. Morele argumentatie inzake het toestemmingsbeginsel bij de totstandkoming van de Wet Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst. Deventer: Kluwer; 1997.Google Scholar
 4. Jong EJC de. Het beroepsgeheim en derdenbelangen. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht. Het beroepsgeheim. Continuïteit en verandering. Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht 2004. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2004. p. 75–141.Google Scholar
 5. Kastelein WR. Het beroepsgeheim in rechte. Zwijgen: recht of plicht? In: Vereniging voor Gezondheidsrecht. Het beroepsgeheim. Continuïteit en verandering. Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht 2004. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2004.Google Scholar
 6. Leenen HJJ. Handboek Gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. 4e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000.Google Scholar
 7. Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel II. Gezondheidszorg en recht. 4e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 8. Legemaate J (red). De WGBO: van tekst naar toepassing. 3e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 1998.Google Scholar
 9. Legemaate J (red). Knelpunten rond het medisch dossier. Lelystad: Vermande; 2000.Google Scholar
 10. Sluijters B, Biesaart MCIH. De geneeskundige behandelingsovereenkomst. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2005.Google Scholar
 11. Veen EB van. Het beroepsgeheim in de individuele gezondheidszorg. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht. Het beroepsgeheim. Continuïteit en verandering. Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht 2004. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations