Advertisement

Klachtrecht en aansprakelijkheid

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

Vrijwel iedere arts zal tijdens zijn beroepsuitoefening te maken krijgen met ontevreden patiënten. Ontevreden patiënten zijn onlosmakelijk verbonden met de uitoefening van het beroep. Het is voor de arts dan ook van belang om te weten hoe hij met deze onvrede moet omgaan. In de praktijk gebeurt het dat de arts bij door de patiënt geuite kritiek zich verdedigend en ook geïrriteerd opstelt. Hoe haalt de patiënt het in zijn hoofd om de handelwijze van de arts ter discussie te stellen. Hoe begrijpelijk die reactie misschien ook is, verstandig is ze niet. Beter is het om met de patiënt een gesprek aan te gaan over de oorzaak van onvrede. Waar zit precies het probleem en hoe zou het kunnen worden opgelost? Het geven van goede adequate informatie is daarbij heel belangrijk. Ook uit de in het Burgerlijk Wetboek geregelde overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) vloeit voort dat de patiënt recht heeft op informatie. Openheid, ook als een behandeling niet goed is verlopen, kan in een aantal gevallen voorkomen dat een patiënt zijn klacht elders aan de orde stelt (zie de volgende paragrafen).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Hielkema AW, et al. WKCZ dilemma’s. Cliëntenparticipatie. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum; 2003.Google Scholar
 2. Kalkman-Bogerd LE. Commentaar op de Wet BIG (art. 47-85). In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004.Google Scholar
 3. Sluijters B. De gezondheidszorg en het strafrecht. De delicten; bewijsproblemen. Preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht 1989.Google Scholar
 4. Smeehuijzen JL. Strafrechtelijke vervolging van medisch beroepsbeoefenaren wegens dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld: uiterste terughoudendheid gepast. TvGR 2000;24:362–374.Google Scholar
 5. Stolker CJJM. WGBO en aansprakelijkheid. In: Legemaate J (red). De WGBO: van tekst naar toepassing. 3e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 1998. p. 127–139.Google Scholar
 6. Themanummer over het BIG-tuchtrecht. TvGR 2000;7(24).Google Scholar
 7. www.rechtspraak.nl, publicatie van rechterlijke uitspraken (o.a. strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid).
 8. www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl, geanonimiseerde publicatie van uitspraken van het Centraal Tuchtcollege.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations