Advertisement

Urologisch onderzoek

  • G. M. H. Marres
  • F. M. J. Debruyne

Leg vóór het uitkleden duidelijk uit wat je gaat doen. Geef eventueel de mogelijkheid om naar de wc te gaan. Geef een eenduidige uitkleedinstructie. Vraag de patiënt naar zijn ervaringen met eventueel eerder genitaal of rectaal onderzoek.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • G. M. H. Marres
    • 1
  • F. M. J. Debruyne
    • 2
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
  2. 2.Universitair Medisch Centrum St. RadboudNijmegen

Personalised recommendations