Advertisement

Neurologisch onderzoek

  • E. Richard
  • J. van Gijn

Een goede anamnese kan het lichamelijk onderzoek beperken en vereenvoudigen en leiden tot tijdwinst. De structuur van de neurologische anamnese is niet anders dan die van een interne anamnese. Vooral belangrijk zijn de aard, intensiteit en het tijdsverloop (acuut/geleidelijk ontstaan, progressief, constant of wisselend) van de hoofdklacht. Voorgeschiedenis en medicijngebruik zijn van groot belang.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • E. Richard
    • 1
  • J. van Gijn
    • 2
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
  2. 2.Universitair Medisch CentrumUtrecht

Personalised recommendations