Advertisement

Internet voor de co-assistent

  • B. Reinacher
  • M. Tebbes

Het gebruik van het internet als bron van medische informatie is niet meer weg te denken bij de huidige co-assistent. Het internet is handig bij de voorbereiding op een co-schap, voor informatie van een presentatie of om even snel iets op te zoeken. Het internet kan echter riskant zijn, omdat iedereen gegevens op het net kan zetten. Informatie kan dus onjuist of incompleet zijn. Anderzijds kunnen adreswijzigingen voorkomen en kan het gebeuren dat adressen tijdelijk niet geopend kunnen worden. In tabel 51.1 wordt een overzicht gegeven van de websites met medische informatie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • B. Reinacher
    • 1
  • M. Tebbes
    • 2
  1. 1.Academisch Ziekenhuis Vrije UniversiteitAmsterdam
  2. 2.Ziekenhuis LeyenburgDen Haag

Personalised recommendations