Advertisement

Dermatologisch en venereologisch onderzoek

  • A. B. Wiersinga
  • W. A. van Vloten
Chapter

Je vraagt aan de patiënt wat zijn of haar klacht is en je neemt vaak eerst de dermatologische en dan pas de algemene anamnese af.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. B. Wiersinga
    • 1
  • W. A. van Vloten
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht

Personalised recommendations