Advertisement

De co-assistent en de wet

  • J. K. M. Gevers

Co-assistenten zijn betrokken bij de medische hulpverlening aan patiënten. Dat betekent dat zij, ook al verkeren zij nog in een opleidingssituatie, direct of indirect te maken hebben met rechtsregels (wetgeving en rechtspraak) betreffende de gezondheidszorg. Het geheel van die regels wordt aangeduid als gezondheidsrecht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Landelijke richtlijnen voor de regeling van de positie van co-assistenten. DMW-VSNU, 2000.Google Scholar
  2. Wijmen FCB van. Positie co-assistenten geregeld. Med Contact 2001; 85-88.Google Scholar
  3. Gevers JKM. De rechter en het medisch handelen. Deventer: Kluwer, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. K. M. Gevers
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations