Advertisement

Gipsen

  • M. C. G. van de Poll
  • P. B. Soeters

Hoewel de conservatieve behandeling van fracturen aan de extremiteiten zeker niet het enige indicatiegebied vormt voor gipsimmobilisatie zullen we ons in deze paragraaf hier wel op richten. Gipsimmobilisatie is alleen mogelijk bij ongecompliceerde fracturen zonder dislocatie of na onbloedige repositie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gipsspalk en het circulaire gipsverband.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • M. C. G. van de Poll
    • 1
  • P. B. Soeters
    • 1
  1. 1.Academisch ZiekenhuisMaastricht

Personalised recommendations