Advertisement

Hechten

  • M. C. G. van de Poll
  • P. B. Soeters

Kwets zo min mogelijk weefsel met het pincet en gebruik scherp en atraumatisch hechtmateriaal.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • M. C. G. van de Poll
    • 1
  • P. B. Soeters
    • 1
  1. 1.Academisch ZiekenhuisMaastricht

Personalised recommendations