Advertisement

Wondverzorging

  • M. C. G. van de Poll
  • P. B. Soeters

In grote lijnen wordt onderscheid gemaakt tussen thermische, chemische en mechanische letsels. Altijd dient zorgvuldig onderzoek verricht te worden naar de aanwezigheid van ernstige of levensbedreigende letsels die tegelijkertijd met de zichtbare verwonding ontstaan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan luchtwegproblemen door inademing van chemicaliën of hete gassen en circulatieproblemen door (inwendig) bloed- of vochtverlies. Pas als je je ervan vergewist hebt dat de patiënt respiratoir en hemodynamisch (ABC) stabiel is kun je beginnen met de wondverzorging.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • M. C. G. van de Poll
    • 1
  • P. B. Soeters
    • 1
  1. 1.Academisch ZiekenhuisMaastricht

Personalised recommendations