Advertisement

Thoraxdrain

  • J. G. M. Tinnemans
Chapter

Een thoraxdrain kan acuut nodig zijn bij een spanningspneumothorax.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. G. M. Tinnemans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations