Advertisement

Arteriepunctie

  • J. G. M. Tinnemans

De arteriële bloedgasanalyse geeft belangrijke informatie over de alveolaire ventilatie, het zuurstoftransport en het zuur-base-evenwicht. In de acute geneeskunde is deze informatie vaak essentieel voor het therapeutisch beleid. Zie voor de interpretatie hoofdstuk 15.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. G. M. Tinnemans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations