Advertisement

Kindergeneeskunde

  • I. de Vreede
  • H. S. A. Heymans

De kindergeneeskunde werd in het verleden vaak gezien als een soort interne geneeskunde, maar dan voor kinderen. Een kind is evenwel geen kleine volwassene, de kinderleeftijd wordt immers gekenmerkt door groei en ontwikkeling vanaf de geboorte tot aan de jong volwassen leeftijd. Het vóórkomen van ziektebeelden verschilt sterk per leeftijdsgroep en ook de wijze waarop dezelfde ziekte zich klinisch manifesteert kan in de verschillende levensfasen uiteen lopen. De kindergeneeskunde is een breed vak met raakvlakken aan praktisch alle medische specialismen zoals dermatologie, neurologie, KNO, chirurgie, orthopedie. Ook op het emotionele vlak brengt ziekte van een kind veel teweeg, zowel voor het kind zelf als voor de ouders en het gezin als geheel. Wat het betekent voor een kind om in het ziekenhuis te liggen en hoe je omgaat met ongerustheid van de ouders, verdient vaak evenveel aandacht als de ziekte van het kind op zich.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • I. de Vreede
    • 1
  • H. S. A. Heymans
    • 2
  1. 1.Academisch ZiekenhuisGroningen
  2. 2.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations