Advertisement

Chirurgie

  • M. C. G. van de Poll
  • P. B. Soeters

Voordat een keuze gemaakt wordt tussen een operatie en een conservatieve behandeling moet altijd een zorgvuldige afweging worden gemaakt. In veel klinieken wordt de indicatiestelling de dag voor de operatie nog eens kritisch getoetst in een patiëntenbespreking.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • M. C. G. van de Poll
    • 1
  • P. B. Soeters
    • 1
  1. 1.Academisch ZiekenhuisMaastricht

Personalised recommendations