Advertisement

De belangrijkste groep antibiotica zijn de be′talactam-antibiotica, penicillinen en cefalosporinen. In het ziekenhuis worden ook vaak aminoglycosiden (bijv. gentamycine) toegepast. Deze antibiotica zijn al meer dan vijftig jaar in gebruik en gaandeweg verder ontwikkeld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. Koopmans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations