Advertisement

Corticosteroïden

  • R. Koopmans

Corticosteroïden zijn geneesmiddelen die in de ware zin des woords als ‘panacee’ worden gebruikt. Bij talloze aandoeningen lijken ze effectief te zijn. De kennis en literatuur omtrent deze middelen is om die reden moeilijk te lezen en vaak irrationeel van opbouw.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. Koopmans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations