Advertisement

Maag- en darmmedicatie

  • R. Koopmans

Het peptisch ulcus stond bekend om zijn hoge recidiefpercentages, tot in de jaren tachtig de bacterie Helicobacter pylori werd ontdekt als noodzakelijke factor voor het ontstaan. Als deze bacterie is gedood, krijgt de patiënt geen recidief. Sindsdien is het gebruikelijk om bij elk ulcus deze eradicatietherapie toe te passen. H.pylori kan per land en per streek wisselen in gevoeligheid voor antibiotica - een reden om de richtlijnen uit je eigen ziekenhuis of huisartsengroep eens te bestuderen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. Koopmans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations