Advertisement

Longmedicatie

  • R. Koopmans

Asthma bronchiale en COPD zijn twee verschillende aandoeningen. Dat is van belang voor de therapie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. Koopmans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations