Advertisement

Hartmedicatie

  • R. Koopmans

Decompensatio cordis is een syndroom: er zijn dus meerdere oorzaken mogelijk. Soms kan oorzakelijk worden behandeld, bijvoorbeeld bij anemie door deficiënties (zie hoofdstuk 23).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. Koopmans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations