Advertisement

Antihypertensiva

  • R. Koopmans
Chapter

Antihypertensiva zijn voornamelijk effectief om een beroerte te voorkomen, en dit geldt dus vooral voor bejaarden. Op het optreden van een hartinfarct hebben ze veel minder effect. Overigens wordt niet de hypertensie op zich behandeld, maar het risicoprofiel voor het krijgen van een hartinfarct of beroerte. Kijk dus ook naar roken, suikerziekte, cholesterol, en familieanamnese. Bij een absoluut risico in tien jaar van meer dan 10% op een ‘gebeurtenis’ (beroerte of myocardinfarct) is therapie bespreekbaar; bij meer dan 20% is het een must. Bij minder dan 10% tienjaars risico wordt niet behandeld. Zie voor het schatten van dit risico de tabellen van de CBO-consensus (www.cbo.nl/product/richtlijnen/pdf/hoge bloeddruk). In Nederland wordt van hoge bloeddruk gesproken bij een waarde > 140/90.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • R. Koopmans
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations