Advertisement

Een ECG lezen

  • A. P. J. Klootwijk
  • M. Nieudorp

Het elektrocardiogram (ECG is de grafische weergave van de elektrische activiteit van het hart. Door het plaatsen van diverse elektroden op armen, benen en borst kan deze elektrische activiteit met een elektrocardiograaf vanuit 12 verschillende ‘richtingen’ (12-afieidingen-ECG) worden geregistreerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. P. J. Klootwijk
    • 1
  • M. Nieudorp
    • 2
  1. 1.Erasmus Universitair Medisch CentrumRotterdam
  2. 2.Academisch ZiekenhuisRotterdam

Personalised recommendations