Advertisement

Röntgenfoto’s beoordelen

  • F. H. Berger
  • J. S. Laméris

Voor het beoordelen van een radiologisch onderzoek is het belangrijk dat je een aantal algemene kenmerken controleert (tabel 17.1 voor een conventionele roöntgenfoto en tabel 17.5 voor een CT-scan). Hierna kan de tabel van het betreffende onderzoek stapsgewijs van boven naar beneden worden doorlopen om afwijkingen te achterhalen. Leer jezelf aan om dit elke keer volledig en op dezelfde manier te doen. Vragen over het indicatiegebied voor de diverse beeldvormende onderzoeken kunnen het best in overleg met de radioloog worden opgelost.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • F. H. Berger
    • 1
  • J. S. Laméris
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations