Advertisement

Seksuele anamnese

  • E. Jong
  • M. W. Hengeveld

De seksuele anamnese is een belangrijk deel van de anamnese binnen elk vakgebied. Seksuele problemen komen vaak voor en kunnen een bijwerking zijn van medicatie en verschillende ziektebeelden (bijv. diabetes, hypothyroïdie, hypertensie, depressie). Het is belangrijk dat (toekomstige) artsen over kennis beschikken over seksuele problemen en deze goed kunnen hanteren – temeer daar de gevolgen van seksuele problemen ernstig kunnen zijn in de zin van psychische en relatieproblemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • E. Jong
    • 1
  • M. W. Hengeveld
    • 2
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
  2. 2.Academisch ZiekenhuisRotterdam

Personalised recommendations