Advertisement

Anamnese in de praktijk

  • A. Bolt
  • R. O. B. Gans

De anamnese is wellicht het belangrijkste instrument van de (aankomend) arts om tot een juiste interpretatie van de klachten van een patiënt te komen, hieruit een waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen en een diagnostisch en/of therapeutisch beleid uit te werken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • A. Bolt
    • 1
  • R. O. B. Gans
    • 1
  1. 1.Academisch Ziekenhuis GroningenGroningen

Personalised recommendations