Advertisement

De stap Doen

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

De voorbereiding van deze stap vindt plaats in de behandelpraktijk, uitvoering vindt vooral plaats buiten het gezichtsveld van de therapeut. Buiten de behandelcontacten voert de patiënt het beoogde gedrag uit. Dan wordt duidelijk of het de patiënt lukt (compliance). In de loop van de behandeling wordt vaak gewerkt aan generaliseren. Dat wil zeggen: uitvoeren van het gedrag in andere omstandigheden en op andere plaatsen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations