Advertisement

Persoonsgebonden factoren

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

Tot dusver is gedragsverandering beschreven als een proces dat voor iedereen min of meer langs dezelfde lijnen verloopt. In de behandeling gaat een therapeut echter uit van een patiënt als biopsychosociale eenheid. Persoonsgebonden factoren maken daar deel van uit. In het ‘Meer Dimensionaal Belasting Belastbaarheidsmodel’ hebben deze factoren een plaats gekregen (Hagenaars e.a., 2000). Ze kunnen van grote invloed zijn op het therapeutisch proces.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations