Advertisement

Communicatie

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

In de behandeling werken de therapeut en patiënt samen, ieder vanuit zijn eigen perspectief en deskundigheid. Zij hebben elkaar nodig om de behandeling goed te laten verlopen. Ze geven elkaar informatie, ze vragen en ontvangen informatie. Voor effectieve voorlichting zijn de volgende communicatieaspecten relevant: samenwerking, structuur van gesprekken, gespreksmodellen en gespreksvaardigheden. Deze komen in dit hoofdstuk aan bod.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations