Advertisement

Voorlichtingsmateriaal

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

Voor de therapeut en voor de patiënt is voorlichtingsmateriaal een hulpmiddel in de communicatie, niet meer en niet minder. Een patiënt die informatie hoort én ziet, zal die beter onthouden. Bovendien kan de patiënt schriftelijk materiaal ook aan anderen laten lezen of als kapstok gebruiken om er met hen over te praten. Het materiaal kan de persoonlijke communicatie niet vervangen, maar wel versterken en eventueel aanvullen (Maertens & Maris, 1992).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations