Advertisement

Voorlichting als multidisciplinaire taak

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst
Chapter

Meestal krijgt een patiënt informatie van verschillende kanten. In veel situaties zijn tegelijkertijd of kort na elkaar meerdere hulpverleners actief, die allemaal voorlichting geven. Naast deze hulpverleners spelen patiëntenverenigingen en de informatiestroom via de media een rol. Al met al zijn er nogal wat ‘zenders’ van voorlichtingsboodschappen. Daar zitten risico's aan vast: van leemtes, overlap, tegenstrijdige informatie, doorkruisen van communicatie, enzovoort.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations