Advertisement

De stap Blijven doen

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

Eenmalig of kortdurend uitvoeren van ‘nieuw gedrag’ hoeft nog niet te betekenen dat de betrokkene dat ook kan volhouden. Daarom is het van belang het nieuwe gedrag in te passen in het dagelijks leven en ervoor te zorgen dat het een gewoonte of automatisme wordt. Vaak is generaliseren van het gedrag wenselijk: toepassen van til-, ontspannings-, ademhalings- en andere technieken, in andere situaties. Dat gebeurt niet zomaar, dat vraagt expliciete aandacht en begeleiding.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations