Advertisement

Voorlichting doorgelicht

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

Paramedici geven sinds jaar en dag voorlichting aan hun patiënten. Toch bestaat daar nog niet zo lang systematische aandacht voor bij de beroepsgroep zelf, patiënten, de overheid en onderzoekers. Pas geleidelijk aan wordt meer bekend over voorlichting in de praktijk, de inhoud, de methodiek en het effect. Duidelijker wordt ook welke rol voorlichting kan vervullen in behandeling en begeleiding, zowel vanuit de behoeften en verwachtingen van patiënten als die van de professionals. Dat biedt de paramedici de mogelijkheid om voorlichting gerichter in te zetten in hun methodisch, professioneel handelen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marieke van der Burgt
  • Frank Verhulst

There are no affiliations available

Personalised recommendations