Advertisement

19 Aandoeningen van larynx en trachea

 • H.F. Mahieu
 • M. de Bodt
 • P. Delaere
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De larynx bevindt zich op het kruispunt van luchtweg en voedselweg en vervult ter plaatse een cruciale rol met betrekking tot ademhaling, slikken, stemgeving en regulering van de luchtweerstand ten behoeve van bijvoorbeeld hoesten en persen.

Literatuur

 1. Benjamins B. Endolaryngeal surgery. London: Dunitz, 1998.Google Scholar
 2. CBO. Richtlijn larynxcarcinoom. Utrecht: CBO, 2000.Google Scholar
 3. Ferlito A (ed.). Diseases of the larynx. London: Arnold, 2000.Google Scholar
 4. Ford CN, Bless DM (eds.). Phonosurgery. Assessment and surgical management of voice disorders. New York: Raven, 1991.Google Scholar
 5. Myer CM, Cotton RT, Shott SR (eds.). The paediatric airway. An interdisciplinary approach. Philadelphia: Lippincott, 1995.Google Scholar
 6. Schutte HK, Goorhuis-Brouwer SM. Handboek klinische stem-, spraak- en taalpathologie. Amers-foort-Leuven: Acco, 1992.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007

Authors and Affiliations

 • H.F. Mahieu
 • M. de Bodt
 • P. Delaere

There are no affiliations available

Personalised recommendations