Advertisement

5 Fysiotherapie als hulpverlening aan kinderen

  • R. van Empelen

Samenvatting

Diagnostiek kan worden beschouwd als een eerste fase in het proces van hulpverlening (Grieks: diagnosis = onderscheiding). Doelstelling van de diagnostiek is: het beschrijven en analyseren van de probleemsituatie, met het oog op het opstellen van een plan voor de behandeling (Rispens, 1984).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. van Empelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations