Advertisement

4 Tonusonderzoek van Amiel-Tison

  • R. van Empelen

Samenvatting

Het tonusonderzoek volgens Amiel-Tison vormt een onderdeel van een uitgebreid onderzoek dat vooral gericht is op neurologische stoornissen bij kinderen. Amiel-Tison maakt met het passieve en actieve tonusonderzoek onderscheid tussen de tonus in rust en tijdens het bewegen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. van Empelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations