Advertisement

1 Kinderfysiotherapie en spasticiteit

  • R. van Empelen

Samenvatting

Met behulp van de International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO: ICF, 2002) kan het menselijk functioneren worden beschreven vanuit drie verschillende perspectieven: 1) het perspectief van het menselijk organisme; 2) het perspectief van het menselijk handelen, en 3) het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • R. van Empelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations