Advertisement

Leidraad cardiale diagnostiek

  • Hans A. Bosker
  • Paul R. M. van Dijkman

Via intra-arteriële katheters, waarmee selectief de rechter- en linkerkransslagader kan worden gesondeerd, vindt contrasttoediening in de kransslag - aders plaats, waarmee met behulp van röntgendiagnostiek een afbeelding van de kransslagaders kan worden gemaakt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Hans A. Bosker
    • 1
  • Paul R. M. van Dijkman
    • 2
  1. 1.Ziekenhuis Rijnstate ArnhemArnhem
  2. 2.Ziekenhuis Bronovo Den HaagDen Haag

Personalised recommendations