Advertisement

Aanloop naar en eerste publicaties over het taakgerichte model

  • Louwerus Jan Jagt
Chapter

De effectiviteitscrisis van het casework doorbrak de hegemonie van het psychoanalytische caseworkmodel. Er kwam ruimte en belangstelling voor andere oriëntaties, en dat op zich was al een belangrijke conditie voor de aanloop naar het taakgericht casework, waarover het in dit hoofdstuk gaat. Baanbrekend was het werk van Edwin Thomas, die de sociobehavioristische oriëntatie nieuwe impulsen gaf. Reid en Epstein, de architecten van het taakgerichte model, lieten zich door het werk van Thomas c.s. inspireren. Zij baseerden zich verder op een vergelijkend onderzoek van Reid en Shyne naar de resultaten van kortdurende en langdurende hulpverlening, op het taakconcept van Studt en op elementen van al langer bestaande caseworkmodellen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations