Advertisement

Kritiek op het social casework in Nederland en de VS in de jaren vijftig en zestig

  • Louwerus Jan Jagt

Ook al nam de status van het maatschappelijk werk in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk toe, dat wil niet zeggen dat innovaties in het beroep zonder meer werden toegejuicht. Dit wordt geïllustreerd door de volgende opmerking van Kamphuis (1986:108): ‘Vele jaren later werd ik nog wel eens met de voorstelling geconfronteerd dat het casework met vlag en wimpel ingehaald zou zijn en met enthousiasme in toepassing gebracht. Natuurlijk was dat onzin. Ik zeg nadrukkelijk “natuurlijk”, zoiets zou geheel onmogelijk geweest zijn. Een werkwijze die in zo hoge mate geschooldheid vroeg kon je niet zo maar in de improviserende hulpverlening van die tijd inplanten.’ In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kritiek die van verschillende kanten op het social casework werd uitgeoefend.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations