Advertisement

De Amerikagangers en de introductie van het casework in Nederland 1947-1955

  • Louwerus Jan Jagt

Onderwerp van het eerste deel van dit hoofdstuk zijn de ervaringen van ’de Amerikagangers‘ en de publicaties waarin zij weergeven wat hen wel en niet aansprak in de social caseworkmethoden waarmee zij kort na de oorlog in de VS kennismaakten. De termAmerikagangers duidt opmensen die werkzaam waren in of beroepsmatig belangstelling hadden voor het maatschappelijk werk en die na de oorlogsjaren, veelal met financiële ondersteuning uit de VS, onderwijs- en praktijkinstellingen voor social work bezochten om wat op te steken van de ontwikkelingen aldaar.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations