Advertisement

Wegbereiders van het maatschappelijk werk in Nederland 1899-1940

  • Louwerus Jan Jagt

Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Nederland waren rond de eeuwwisseling naar de 20e eeuw en in het begin van die eeuw mensen actief om inhoud te geven aan vormen van maatschappelijk werk. Armenzorg was een belangrijke vormmaar niet de enige. In Nederland waren het in de eerste plaats Muller-Lulofs en vervolgens Adriani die hieraan hun beste krachten gaven. In dit hoofdstuk wordt belicht hoe zij bijdroegen aan de modernisering van de armenzorg en duidelijke, zij het soms nog wat ambivalente stappen zetten richting professioneel maatschappelijk werk. Hun doen en denken worden in dit hoofdstuk belicht, waarbij de door hen geschreven standaardwerken een belangrijke bron vormen. Daarop volgt een karakterisering van de werkvorm van beide grondleggers aan de hand van het vergelijkingsschema.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations