Advertisement

Caseworkstromingen en differentiaties in de VS na Mary Richmond 1925-1947

  • Louwerus Jan Jagt

Na Mary Richmond komen in de VS, ruwweg gedurende de periode 1925-1947, in het social casework twee stromingen tot ontwikkeling. De meest dominante, de diagnostic school, baseerde zich op de psychologie van Freud met zijn sterke nadruk op de vroege levensjaren en het daardoor gedetermineerd zijn. De functional school steunde op de psychologie van Rank, die uitging van het belang van de menselijke wil en de nadruk legde op het heden. De hoofdfiguren van deze beide stromingen, Hamilton en Hollis voor de diagnostic school, en Robinson en Taft voor de functional school, staan in dit hoofdstuk centraal. Maar om te beginnen wordt stilgestaan bij het werk van Karpf die als eerste onderzocht in hoeverre en hoe maatschappelijk werkers gebruikmaken van kennis uit de sociale wetenschappen. En verderop in het hoofdstuk wordt nog het werk van Rogers en dat van Towle belicht, die met hun opvattingen over hulpverlening – hoe verschillend ook – beiden invloed hebben gehad op het Nederlandse maatschappelijk werk. Gekozen is voor het jaar 1947 als sluitstuk van deze periode, omdat dat het jaar was waarin vertegenwoordigers van het Nederlandse maatschappelijk werk zich gingen oriënteren op wat in de VS op het gebied van het social casework tot stand was gebracht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Louwerus Jan Jagt

There are no affiliations available

Personalised recommendations